Algemene voorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED – De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Mosei bv of de met haar verbonden ondernemingen [hierna genoemd: Mosei bv] worden aangegaan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden van onze medecontractanten. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de vigerende wetgeving en beheersen exclusief de betrekkingen tussen Mosei bv en de Opdrachtgever. Er kan niet van worden afgeweken behoudens schriftelijk akkoord van Mosei bv. De aanvaarding van een offerte van Mosei bv of de ondertekening van een overeenkomst met Mosei bv houdt voor de Opdrachtgever in dat hij kennis heeft genomen van onderhavige voorwaarden, dat hij ze aanvaardt zonder enig voorbehoud en dat hij afstand doet van eventuele eigen voorwaarden. Tenzij schriftelijk anders bepaald, dienen offertes te worden aanvaard door de Opdrachtgever binnen de voorziene geldigheidsduur van de offerte. Alsdan geldt deze als overeenkomst tussen de partijen. De Opdrachtgever die op welke wijze dan ook uitvoering geeft aan de overeenkomst, wordt geachte de algemene voorwaarden te hebben aanvaard. 

AANSPRAKELIJKHEID – Mosei bv zal alleen aansprakelijk zijn voor directe schade. De aansprakelijkheid van Mosei bv zal te allen tijde beperkt zijn, ofwel tot aan de totale som van de facturen die aan de Opdrachtgever tijdens de 3 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis zijn verstuurd. Enig recht om schadevergoeding te vorderen ingevolge de aansprakelijkheid van Mosei bv vervalt onherroepelijk na verloop van zes maanden na de gebeurtenis die de grondslag ervan is. 

NIET-DISCRIMINATIE – Eenieder zal door Mosei bv en door de Opdrachtgever gelijk behandeld worden ongeacht zijn leeftijd, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, enzovoort, tenzij één van deze elementen functie relevant zouden zijn. Mosei bv behoudt zich het recht voor om elke samenwerking, zonder enige formaliteit, onkosten of vergoeding ten aanzien van de Opdrachtgever, onmiddellijk stop te zetten indien de Opdrachtgever de verplichting van niet-discriminatie niet naleeft, onverminderd het recht van Mosei bv om van de Opdrachtgever een vergoeding te eisen voor bewezen schade. 

INLICHTINGEN – De Opdrachtgever alleen is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt met het oog op het opmaken van de overeenkomst, en in de door de wet voorziene  

gevallen, voor het bekomen van de vereiste vergunningen en het naleven van de procedures. 

TERMIJNEN – Alle opgegeven termijnen tot uitvoering van een opdracht door Mosei bv zijn indicatief, tenzij anders aangegeven. Mosei bv zal alle opgegeven termijnen naar best vermogen trachten na te komen. 

GEHEIMHOUDING – Mosei bv zal de door de Opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en slechts aanwenden in het kader van haar opdracht. De Opdrachtgever zal op zijn beurt de aan hem verstrekte informatie strikt vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen en zal deze verbintenis eveneens door haar aangestelde laten onderschrijven. Het is de Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mosei bv, niet toegestaan de verstrekte informatie te bewaren of deze aan derden door te geven of zelfs ter inzage te geven. Onder vertrouwelijke informatie dient onder meer te worden verstaan: gegevens met betrekking tot kandidaten, bedrijfsgeheimen of eigendomsinformatie, informatie m.b.t. werknemers, producten, klanten, zakenrelaties, financiële of contractuele afspraken. 

FACTURATIE – Elke factuur uitgaande van Mosei bv geldt als definitief aanvaard door de Opdrachtgever indien het niet het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerde betwisting, per aangetekend schrijven, binnen de 7 dagen na de ontvangst ervan. Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen van Mosei bv contant betaalbaar, netto en zonder korting. Ingeval van achterstand of betwisting zijn alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk en zonder uitstel opeisbaar. De wanbetaling brengt van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling of bijkomend bewijs van Mosei bv vereist is een nalatigheidinterest mee van 12 % per jaar, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding aan 15% met een minimum van 125 euro, maar onder voorbehoud van het recht van Mosei bv een grotere schade te bewijzen. Onverminderd het voorgaande heeft Mosei bv het recht om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen ingeval van achterstand of betwisting van een factuur of wanneer Mosei bv ernstige redenen heeft om aan de solvabiliteit van de Opdrachtgever te twijfelen. Alle schade die het gevolg is van de schorsing van de uitvoering is ten laste van de Opdrachtgever.  

BEËINDIGING – Mosei bv is gerechtigd iedere overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan een dusdanig ernstige tekortkoming dat elke verdere samenwerking redelijkerwijs onmogelijk wordt. Ingeval het krediet van de Opdrachtgever wankelt of ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de Opdrachtgever, behoudt Mosei bv zich het recht voor om, zelfs na een gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, van de Opdrachtgever de waarborgen te eisen die Mosei bv redelijk acht met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. Weigering hieraan te voldoen, verleent Mosei bv het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk éénzijdig te beëindigen. In alle omstandigheden is Mosei b gerechtigd betaling te vragen van de prestaties geleverd tot de datum van beëindiging. 

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT – Er zal geen overdracht zijn van enig intellectueel eigendomsrecht van Mosei bv naar de Opdrachtgever.  

VIERHOEKENCLAUSULE – De tussen Mosei bv en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt mede gevormd door deze algemene voorwaarden, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten, en in de plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie. 

SALVATORE – De geldigheid van de algemene  voorwaarden wordt geenszins aangetast door de ongeldigheid van enige bepaling(en) erin opgenomen. In deze hypothese, zal (zullen) dergelijke bepaling(en) als onbestaande worden beschouwd en zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen over de vervanging van deze ongeldige bepaling(en) door bepalingen die zoveel als mogelijk dezelfde juridisch en economische effecten creëren als de ongeldige bepaling(en). 

OVERDRACHT – De Opdrachtgever mag diens rechten en plichten onder de overeenkomst slechts overdragen aan een derde mits het uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand akkoord van MOSEI. 

ONDERAANNEMING – Mosei bv mag zich voor de uitvoering van de overeenkomst bedienen van onderaannemers. 

KENNISGEVINGEN – Alle kennisgevingen in het kader van de overeenkomst tussen partijen dienen schriftelijk te worden gericht aan het adres weergegeven in de overeenkomst. In geval van adreswijziging dient zulks schriftelijk en onverwijld te worden gemeld. 

REFERENTIE – Mosei bv heeft het recht om de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als referentie, tenzij anders overeengekomen. 

GESCHILLENREGELING – Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen en de algemene voorwaarden. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Brussel of van het Vredegerecht van het 2de kanton te Brussel. Mosei bv kan het geschil echter naar eigen goeddunken voor iedere andere rechtbank brengen die bevoegd is krachtens het gemeen recht.